X

Wskazówki odnośnie ochrony danych i warunki użytkowania - iPhone aplikacja Android aplikacja Flughafen Berlin Brandenburg GmbH (FBB)

Bardzo poważnie traktujemy ochronę Twoich danych i oczywiście obchodzimy się z nimi w sposób odpowiedzialny. Korzystając z tej aplikacji akceptujesz jako wiążące niniejsze wskazówki w zakresie ochrony danych oraz obowiązujące warunki użytkowania.  Za treść oraz ochronę danych w zakresie tej aplikacji odpowiada FBB.

Zabronione jest każde użytkowanie tej aplikacji sprzeczne ze wskazówkami dotyczącymi ochrony danych lub warunkami użytkowania określonymi przez FBB dla tej aplikacji. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów ustawowych, jak i obowiązków umownych w zakresie użytkowania aplikacji.

Warunki użytkowania

Użytkowanie aplikacji: FBB zapewnia Ci prawo do korzystania z tej aplikacji wyłącznie dla osobistych, niekomercyjnych potrzeb na Smartfonie; obowiązują przy tym warunki użytkowania podane w Apple App Store , a dla Android App warunki użytkowania podane w Google Play Store.

Niedozwolone jest zmienianie, kopiowanie, publikowanie, licencjonowanie, sprzedawanie lub wykorzystywanie w inny sposób do działalności gospodarczej tej aplikacji lub dowolnych informacji powiązanych z tą aplikacją albo oprogramowania. Zabronione jest wynajmowanie, wydzierżawianie lub przenoszenie w inny sposób praw dotyczących tej aplikacji.
Korzystanie z tej aplikacji dozwolone jest wyłącznie zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami ustawowymi, naszymi warunkami użytkowania, wymogami stawianymi przez Twego providera lub inne osoby trzecie. W przypadku naruszenia przez użytkownika dowolnego postanowienia tych warunków użytkowania, niezwłocznie wygasa prawo do korzystania z tej aplikacji. FBB nie jest w żaden sposób zobowiązana do świadczenia usług konserwacyjnych lub wsparcia technicznego w odniesieniu do aplikacji.

Dane VBB: Wyświetlanie w tej aplikacji danych rozkładów jazdy, osiąganych pod 'Bus und Bahn Live-Anzeige', dokonywane jest za uprzejmym przyzwoleniem Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH (VBB). Wszystkie wyniki wykazywane są bez gwarancji za ich prawidłowość i kompletność. Nie wolno zmieniać treści aplikacji i wykorzystywać ich bez pisemnej zgody FBB na innych stronach internetowych lub w komputerach połączonych z siecią. Użytkownik zobowiązuje się nie używać materiałów obrazowych i dźwiękowych na szkodę FBB.

Gwarancja i odpowiedzialność cywilno-prawna: Niniejsza aplikacja zostaje udostępniona bezpłatnie. Koszty każdego transferu danych zależą od warunków zapewnionych przez Twojego providera.

Roszczenie prawne dotyczące generalnej możliwości korzystania z aplikacji nie istnieje. Aplikacja lub poszczególny użytkownik nie otrzyma ze strony FBB żadnej pomocy technicznej w celu instalacji, użytkowania lub deinstalacji.  Gwarancja jest wykluczona, o ile jest to dopuszczalne prawnie.

Udostępniona aplikacja została opracowana z najwyższą starannością. Jednakże FBB nie odpowiada ani nie gwarantuje za jej kompletność, bezbłędność i dokładność, ani też za przydatność tej aplikacji do konkretnych celów użytkowania.

Korzystanie z aplikacji następuje na wyłączne ryzyko użytkownika. W szczególności FBB nie odpowiada za szkody wynikłe wskutek instalowania lub korzystania z aplikacji, na ile tego rodzaju wykluczenie odpowiedzialności jest dopuszczalne ustawowo. Pomimo stosowania bieżącej kontroli antywirusowej wyklucza się – w ramach obowiązujących regulacji prawnych – odpowiedzialność za szkody i utrudnienia spowodowane przez wirusy komputerowe i inne szkodliwe programy.

Zastrzeżenie zmian: Aplikacja i możliwości korzystania z niej są niezobowiązujące i niewiążące. Zastrzegamy sobie prawo do dokonania według własnego uznania, o każdej porze i bez zapowiedzi pełnej lub częściowej zmiany naszej aplikacji oraz/lub do jej skasowania względnie do zaprzestania jej prowadzenia. FBB zastrzega sobie również prawo do zmiany o każdej porze warunków użytkowania i wskazówek dotyczących ochrony danych. Na tej stronie można każdym czasie uzyskać informacje odnośnie zmian. Użytkownik może w każdym momencie zaprzestać korzystania z aplikacji oraz zdeinstalować ją w swym urządzeniu.

Stosowane prawo i właściwość miejscowa sądu: Do wszelkich roszczeń lub postępowań sądowych, wynikłych w związku z niniejszą aplikacją lub jej użytkowaniem, stosuje się – jeżeli jest to prawnie dopuszczalne – wykładnię prawną i przepisy prawne Republiki Federalnej Niemiec. Jeżeli jest to dopuszczone prawem, obowiązuje właściwość sądowa sądu w Berlinie.

Wskazówki odnośnie ochrony danych

Niniejsze wskazówki dotyczące ochrony danych obowiązują w zakresie korzystania z aplikacji i objaśniają użytkownikowi zasady korzystania z pozyskiwanych przez nas danych.

Pozyskiwanie i wykorzystanie danych: Jeżeli użytkownik korzysta z tej aplikacji, wówczas zbierane i zapisywane są w całości lub częściowo następujące dane w celu zapewnienia możliwie najpełniejszego serwisu. Ze strony FBB nie można i nie tworzy się żadnych odniesień do osoby użytkownika aplikacji.

  • Listy danych lotniczych zgodne z obecnym wyborem
  • Dane lotnicze zapamiętanych lotów
  • Pieczęć oznaczająca czas, kiedy dane zostały ściągnięte z serwera (lista lotów, zapamiętany lot, obrazy, na lotnisku, przy przylotach i odlotach, wiecej )
  • Jednoznaczny App-ID, który jest generowany przy pierwszym starcie oraz Apple-Token
  • Czas i odległość od nadajnika FBB
  • Informacje dotyczące zakupu In-App dla biletów z tarasami dla zwiedzających oraz dostępu do Priority-Lane (rodzaj biletu, cena, ważność biletu, metoda płatności PayPal lub karta kredytowa )

Nasza aplikacja może ewentualnie zawierać linki prowadzące na strony internetowe podmiotów trzecich, którymi FBB nie administruje i nie ponosi odpowiedzialności. FBB nie ma wpływu ani nie sprawuje kontroli odnośnie treści, przepisów ochrony danych lub sposobów funkcjonowania stron internetowych podmiotów trzecich i nie przejmuje za nie żadnej odpowiedzialności. Jeśli użytkownik z nich korzysta, wówczas obowiązują go odnośne zasady określone przez dany podmiot trzeci. Korzystając z niniejszej aplikacji jednoznacznie uwalniasz FBB od wszelkiej odpowiedzialności za korzystanie ze stron internetowych podmiotów trzecich, do których uzyskać możesz dostęp poprzez tę aplikację.

Jeżeli za pomocą tej aplikacji dokonywane są płatności lub realizacja produktów, to dane związane z tymi płatnościami nie są przetwarzane i wykorzystywane ani przez FBB ani też przez samą aplikację. Płatności realizowane są wyłącznie przez naszego usługodawcę  Braintree (a division of PayPal, Inc.) oraz przez PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg).

Wymiana danych i  monitorowanie: Ta aplikacja wykorzystuje Google Analytics, usługę analityczną Google Inc. („Google“). Google Analytics stosuje tzw. „cookies“, pliki tekstowe, które zapisywane są na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają analizę sposobu korzystania przez Ciebie z danej aplikacji. Informacje wytworzone przez cookie odnośnie korzystania przez Ciebie z tej aplikacji wysyłane są na serwer Google w USA i tam zapisywane. Google będzie wykorzystywać te informacje w celu analizy Twego korzystania z aplikacji, zbierania raportów dotyczących aktywności na stronach internetowych dla operatorów stron internetowych oraz w celu świadczenia dalszych usług związanych z korzystaniem ze stron internetowych i z Internetu. Ponadto Google przekazuje te informacje podmiotom trzecim, jeżeli wymagają tego przepisy ustawowe lub też jeżeli podmioty trzecie zajmują się przetwarzaniem odnośnych danych na zlecenie firmy Google. Natomiast Google w żadnym wypadku nie skojarzy adresu IP użytkownika z innymi danymi, będącymi w posiadaniu Google. Bliższych informacji prosimy zasięgnąć ze wskazówek w zakresie ochrony danych, podawanych przez Google Analytics (http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html).

W zakresie korzystania z Google Analytics spółka FBB dokonuje anonimizacji adresów IP poprzez stosowanie kodu Google „anonymizeIP”. Przy tym na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej oraz innych państw-sygnatariuszy Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym adres IP użytkownika zapisywany jest przez Google jedynie w skrótowej formie. Tylko w wyjątkowych wypadkach pełny adres IP przesłany zostanie na jeden z serwerów Google w USA i tam poddany skróceniu. Poprzez fakt korzystania z niniejszej strony internetowej użytkownik wyraża swą zgodę na przedstawiony powyżej sposób przetwarzania jego danych przez Google w podanych powyżej celach.

Dostęp użytkownika i deinstalacja: Poprzez ustawienia na swym urządzeniu końcowym uzyskujesz dostęp do ustawień użytkownika do tej aplikacji i możesz je o każdej porze zmienić względnie zdeinstalować całą aplikację. W celu zdeinstalowania aplikacji lub przeprowadzenia zmian w ustawieniach użytkownika, prosimy korzystać z dostarczonej instrukcji obsługi lub asystenta aplikacji Twojego urządzenia końcowego.