X

Kontrola kwot przewożonych w gotówce

Kontrola gotówki
Kontrola kwot przewożonych w gotówce wykonywana jest na granicach zewnętrznych UE i na granicach pomiędzy państwami członkowskimi UE, celem zapobiegania wwozowi środków pieniężnych pochodzących z działalności przestępczej lub nieuczciwych interesów. Zasadniczo należy zgłaszać gotówkę lub równoważne środki płatnicze (czeki podróżne, książeczki oszczędnościowe, czeki, akcje, kupony odsetkowe, obligacje, weksle, weksle sola) o wartości powyżej 10.000 Euro. Rodzaj zgłoszenia zależny jest od obszaru. W przypadku podróży w obrębie UE zgłoszenie ma formę ustną. W przypadku podróży z państwa trzeciego do kraju UE i z kraju UE do państwa trzeciego należy formie pisemnej zgłosić przewożone środki płatnicze, które przewyższają powyżej podaną wartość. Pisemne zgłoszenie należy okazać w czerwonej strefie kontroli celnej. W przypadku wyjazdu z terenu UE zgłoszenie takie należy złożyć przed stanowiskiem kontroli bezpieczeństwa. Prosimy o przestrzeganie tabliczek informacyjnych, wskazujących drogę do właściwego stanowiska celnego.
Dalsze informacje można uzyskać na stronach Urzędu Celnego:
Osoba do kontaktu

Hauptzollamt Potsdam

+49 30 4101-3135 +49 30 4101-3168

  • Adres
    Flughafen Berlin Brandenburg
    13405 Berlin