X

Ogólne Warunki Handlowe

1. Informacja dla dostawców

dotycząca usług świadczonych na lotnisku Berlin Tegel (TXL)

Berliner Flughafen Gesellschaft mbH (BFG)
Przedsiębiorstwo należące do
Flughafen Berlin Brandenburg GmbH

tel. +49 30 609160910
e-mail commercial@berlin-airport.de

Adres pocztowy: Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, 12521 Berlin

Przewodniczący Rady Nadzorczej: Michael Zehden

Prezes Zarządu: prof. dr inż. Engelbert Lütke Daldrup
Dyrektor działu kadr: Dr Manfred Bobke-von Camen

Siedziba spółki: Berlin
Sąd rejestrowy: Amtsgericht Charlottenburg HRB 159621 B
Numer VAT UE: DE136629675


dotycząca usług świadczonych na lotnisku Berlin Tegel (TXL)

Flughafen Berlin Brandenburg GmbH (FBB)

tel. +49 30 609160910
e-mail commercial@berlin-airport.de

Adres pocztowy: Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, 12521 Berlin

Przewodniczący Rady Nadzorczej: Rainer Bretschneider

Prezes Zarządu: prof. dr inż. Engelbert Lütke Daldrup
Dyrektor działu kadr: Dr Manfred Bobke-von Camen

Siedziba spółki: Berlin
Sąd rejestrowy: Amtsgericht Cottbus HRB 9380 CB
Numer VAT UE: DE 223892319


Rozwiązywanie sporów

Platforma do rozwiązywania sporów online: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Nie uczestniczymy w procedurze rozstrzygania sporów przed organem ds. rozstrzygania sporów konsumenckich, wskazujemy jednak odpowiedzialny organ ds. rozstrzygania sporów konsumenckich:

Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e. V.
Straßburger Str. 8
77694 Kehl
https://www.verbraucher-schlichter.de/

2. Usługi

2.1 BFG zarządza lotniskiem Berlin Tegel i jest stroną umowy w zakresie wszystkich usług oferowanych na lotnisku Berlin Tegel. FBB zarządza lotniskiem Berlin Schönefeld i jest stroną umowy w zakresie wszystkich usług oferowanych przez lotnisko Berlin Schönefeld.

2.2 Na poszczególnych lotniskach świadczone są następujące usługi, które można zamawiać z uwzględnieniem niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych.

 • Taras widokowy na lotnisku TXL
 • Taras widokowy na lotnisku SXF
 • Salon Lounge C na lotnisku TXL 

2.3 Podczas korzystania z tarasu widokowego i oferty salonu Lounge należy przestrzegać odpowiednich dla usługi, obowiązujących Warunków korzystania, które są podawane w trakcie procesu zamawiania. Z danej usługi można skorzystać tylko w zarezerwowanym terminie. Przeniesienie na inny dzień nie jest możliwe. Do skorzystania z salonu Lounge C wymagany jest dodatkowo ważny bilet lotniczy obowiązujący w dniu rezerwacji.

3. Zawarcie zlecenia/zmiana

3.1 Z udostępnieniem możliwości rezerwacji usług na lotnisku Tegel lub na lotnisku Schönefeld nie jest związana żadna wiążąca prawnie oferta strony umowy. Jest to jedynie niewiążąca propozycja dla klientów, umożliwiająca zlecenie odpowiedniej usługi stronie umowy.

3.2 Przekazując niezbędne informacje w odpowiednim formularzu zamówienia i potwierdzając zamówienie poprzez naciśnięcie przycisku „Kup teraz” na końcu procesu składania zamówienia, klient składa wiążącą i nieodwołalną ofertę zawarcia umowy. Do momentu naciśnięcia przycisku „Kup teraz” użytkownik może w każdej chwili przerwać/zakończyć proces składania zamówienia poprzez przycisk „Wstecz”.

3.3 O ile usługi są dostępne w terminie wybranym przez klienta, po złożeniu wiążącej oferty klient zostanie poproszony o uiszczenie odpowiedniej opłaty. W tym celu klientowi zostają udostępnione różne opcje płatności. Żądanie zapłaty za usługę jest przyjęciem oferty klienta przez stronę umowy.

3.4 Wszystkie usługi strony umowy są udostępniane lub świadczone po wcześniejszym uiszczeniu uzgodnionej opłaty. Jeżeli płatność nie zostanie wcześniej dokonana, strona umowy jest uprawniona do wstrzymania lub niewykonania zamówionej usługi.

3.5 Po pomyślnym zrealizowaniu płatności klient otrzymuje na miejscu dostęp do salonu Lounge C, bilet wstępu w automacie tarasu widokowego lub potwierdzenie zamówienia wyświetlane na urządzeniu mobilnym w aplikacji, wysłane pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez klienta. W przypadku tarasów widokowych otrzymany bilet uprawnia do wstępu. W przypadku salonu C Lounge potwierdzenie zamówienia służy jako dowód zapłaty. Kontrola wstępu odbywa się na podstawie ważnej karty pokładowej pasażera oraz danych lotu podanych w procesie zamówienia.

4. Opłata

4.1 Za każdą rezerwację usługi klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty serwisowej, której wysokość jest podana w formularzu rezerwacji, płatnej bezpośrednio za pomocą podanych metod płatności, najczęściej kartą kredytową lub przez Paypal.

4.2 Zwrot opłaty za usługę w przypadku nieskorzystania z usługi jest wykluczony, chyba że strona ponosi odpowiedzialność za nieskorzystanie z usługi lub można jej tę odpowiedzialność przypisać.

4.3 Realizację płatności zlecamy różnym usługodawcom zajmującym się obsługą płatności. Płatności kartą kredytową obsługiwane są przez usługodawcę Braintree. Metoda płatności PayPal jest udostępniana bezpośrednio przez PayPal. Usługę Braintree udostępnia PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., (R.C.S. Luksemburg B 118 349), 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg.

4.4 Wszystkie dane dotyczące zapłaty zapisane w ramach procesu składania zamówienia są przetwarzane wyłącznie przez firmę zajmującą się obsługą płatności i na jej własną odpowiedzialność.

5. Prawo do odstąpienia od umowy

Niniejsze warunki umowne nie są objęte prawem do odstąpienia według § 312g ustęp 2 cyfra 9 kodeksu cywilnego. Klient nie może odwołać swojego zamówienia/rezerwacji.

6. Odpowiedzialność cywilna

6.1 Odpowiedzialność za utratę bagażu lub innych przedmiotów osobistych jest wykluczona.


6.2 Strona umowy ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w wyniku umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa zgodnie z postanowieniami ustawowymi. Odpowiedzialność cywilna strony umowy za lekkie niedbalstwo strony umowy lub osoby działającej w jej imieniu w razie naruszenia istotnego obowiązku umowy jest ograniczona do typowych, możliwych do przewidzenia szkód umownych, a w pozostałym zakresie jest wykluczona. Nie narusza to odpowiedzialności cywilnej za winę w razie szkód wynikających z narażenia życia, uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu.


6.3 Strona umowy nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej lub innych przyczyn, za które nie odpowiada, np. ingerencje urzędowe, środki bezpieczeństwa na lotnisku lub nieprawidłowa informacja na temat terminów lotów lub danych pasażera podana przez linie lotnicze.

7. Postanowienia końcowe

7.1 Usługi strony umowy podlegają wyłącznie prawu niemieckiemu. Nasze Ogólne Warunki Handlowe są miarodajne w niemieckiej wersji językowej.

7.2 W handlowym obrocie prawnym ustala się Berlin jako właściwość sądu. Podana powyżej właściwość sądu nie obowiązuje dla postępowań upominawczych. Strona umowy jest także uprawniona do wszczęcia postępowania sądowego w ramach ogólnej właściwości sądu klienta.

7.3 Jeżeli postanowienia umowy oraz niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych byłyby nieskuteczne lub nieważne, nie narusza to skuteczności pozostałych części. Nieważność całkowita występuje jednak wówczas, jeśli utrzymywanie obowiązywania umowy, również po uzupełnieniu poprzez prawo dyspozytywne, stanowi dla jednej ze stron niewspółmierną niedogodność lub jeśli nie można racjonalnie uzupełnić luki ani poprzez prawo dyspozytywne ani poprzez uzupełniającą interpretację umowy.

Osoba do kontaktu

Commercial Marketing

 • Adres
  Flughafen Berlin Brandenburg
  Commercial Marketing
  Willy-Brandt-Platz 2
  12529 Schönefeld