X

In-App-Sales - Informacja oraz ogólne warunki handlowe

1. Informacje dot. oferenta

Berliner Flughafen Gesellschaft mbH
Przedsiębiorstwo
Flughafen Berlin Brandenburg GmbH

T +49 30 6091-1150
E commercial@berlin-airport.de

Adres pocztowy: Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, 12521 Berlin

Przewodniczący rady nadzorczej Michael Zehden
Nowy Prezes Zarządu: Prof. Dr.-Ing. Engelbert Lütke Daldrup
Członek Zarządu ds. Finansów: Heike Fölster
Prezes Zarządu ds. HR: Dr. Manfred Bobke-von Camen

Siedziba spółki Berlin
Sąd Rejestrowy Sąd Rejonowy Charlottenburg HRB 159621 B
Nr NIP DE136629675

Platforma do rozwiązywania sporów online:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Nie bierzemy udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed konsumenckim biurem mediacyjnym. Ustawa o alternatywnym rozwiązywaniu sporów w sprawach konsumenckich wymaga jednakże od nas wskazania odpowiedzialnego konsumenckiego biura mediacyjnego:
Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e. V.
Straßburger Str. 8
77694 Kehl

2. Zakres usługi

2.1 Spółka Berliner Flughafengesellschaft mbH – zwana dalej BFG – oferuje usługę salonu Common Use Lounge w oparciu o obo-wiązujące opłaty na lotnisku Berlin Tegel. Rozwiązanie to um-ożliwia wiążącą rezerwację i opłacenie usługi salonu Common Use Lounge za pomocą udostępnionej aplikacji.

2.2 Korzystanie z usługi salonu Common Use Lounge jest możliwe wyłącznie dla posiadaczy karty pokładowej/biletu lotniczego obowiązującego w dniu rezerwacji. Obowiązują warunki korzys-tania z salonu Common Use Lounge, udostępnione w ramach tej oferty rezerwacji.

2.3 Rezerwacja usługi salonu Common Use Lounge nie zwalnia pasażerów z obowiązujących działań i warunków urzędowych po-dczas procesu odprawy (kontrola bezpieczeństwa lotniczego, kon-trola paszportowa lub celna) oraz z uzgodnień dokonanych z określoną linią lotniczą lub organizatorem wycieczek.

3. Powstanie zlecenia/zmiany

3.1 Z udostępnieniem możliwości rezerwacji poprzez aplikację usług na lotnisku Tegel nie jest związana żadna wiążąca prawnie oferta BFG. Jest to jedynie niewiążąca propozycja dla klientów, umożli-wiająca zlecenie odpowiedniej usługi BFG.

3.2 Przekazując niezbędne informacje w formularzach dostępnych w aplikacji, podając dane dotyczące płatności i potwierdzając zamówienie poprzez naciśnięcie przycisku „Kup teraz” na końcu procesu składania zamówienia, klient składa wiążącą i nieo-dwołalną ofertę zawarcia umowy. Do momentu naciśnięcia przycisku „Kup teraz” użytkownik może w każdej chwili przerwać/zakończyć proces składania zamówienia poprzez przycisk „Wstecz” lub zamknięcie aplikacji.

3.3 Przyjęcie odpowiedniej oferty następuje poprzez potwierdzenie zamówienia przez spółkę BFG, które następuje niezwłocznie po złożeniu oferty i pomyślnej weryfikacji informacji o zapłacie. Potwierdzenie zamówienia zostanie wyświetlone na urządzeniu użytkownika oraz przesłane pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez użytkownika.

4. Opłata

4.1 Za każdą rezerwację klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za usługę w wysokości podanej na stronie rezerwacji. Opłata jest należna niezwłocznie przy użyciu karty kredytowej lub systemu PayPal.

4.2 Zwrot opłaty za usługę, również w przypadku nieskorzystania z usługi, jest wykluczony.

4.3 BFG zleca obsługę opłat za usługę firmie Braintree zajmującej się obsługą płatności.

Braintree
222 W Merchandise Mart Plaza
Suite 800
Chicago, IL 60654

Wszystkie dane dotyczące zapłaty podane w ramach procesu składania zamówienia są gromadzone i przetwarzane wyłącznie przez firmę zajmującą się obsługą płatności i na jej własną od-powiedzialność.

5. Prawo do odstąpienia od umowy

Niniejsze warunki umowne nie są objęte prawem do odstąpi-enia według § 312g ustęp 2 cyfra 9 kodeksu cywilnego. Klient nie może odwołać swojego zamówienia/rezerwacji.

6. Ochrona danych

6.1 Spółka BFG jest uprawniona do przetwarzania i wykorzystania danych osobowych podanych w ramach procesu rezerwacji, przy uwzględnieniu postanowień w zakresie ochrony danych, w celu realizacji usługi salonu Common Use Lounge. Bez wyraźnej zgody użytkownika nie następuje przekazanie danych o-sobowych podmiotom trzecim, o ile nie jest to niezbędne w celu wykonania usługi lub realizacji umowy lub na podstawie usta-wowych obowiązków udzielenia informacji np. wobec urzędów.

6.2 W chwili wygaśnięcia celu gromadzenia, przetwarzania lub zapi-sywania danych oraz gdy nie zachodzi żadna inna podstawa prawna dla ich zapisywania, zapisane dane zostaną usunięte zgodnie z przepisami.

6.3 Użytkownik może w każdej chwili bez podawania powodu uzyskać bezpłatną informację na temat danych dotyczących jego osoby zapisanych w BFG. Może on także zażądać od BFG blokady, korekty lub usunięcia tych danych, o ile jest to dozwolone prawnie. Odpowiednie roszczenie należy zgłosić na podane w punkcie 1 dane kontaktowe.

6.4 Jeżeli użytkownik udzielił zgody na przetwarzanie danych osobowych, może on ją odwołać wobec BFG ze skutkiem na przyszłość, zgłaszając ten fakt na podane w punkcie 1 dane kon-taktowe.

7. Odpowiedzialność cywilna

7.1 Spółka BFG ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w wyniku umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa zgodnie z postanowieniami ustawowymi. Odpowiedzialność cywilna BFG za lekkie niedbalstwo ze strony BFG lub osoby działającej w jej imieniu w razie naruszenia istotnego obowiązku umowy jest ograniczona do typowych, możliwych do przewidzenia szkód umownych, a w pozostałym zakresie jest wykluczona. Nie narus-za to odpowiedzialności cywilnej za winę w razie szkód wynika-jących z narażenia życia, uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu.

7.2 Spółka BFG nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej lub innych przyczyn, za które nie odpowiada, np. ingerencje urzędowe lub nieprawidłowa infor-macja na temat terminów lotów lub danych pasażera.

7.3 Nie narusza to ograniczeń odpowiedzialności cywilnej w obszarze obowiązywania konwencji warszawskiej lub konwencji montre-alskiej lub niemieckiej ustawy o ruchu lotniczym.

8. Miejsce spełnienia świadczenia i właściwość miejscowa sądu

8.1 Świadczenie BFG podlega wyłącznie prawu niemieckiemu. Nasze Ogólne Warunki Handlowe są miarodajne w niemieckiej wersji językowej.

8.2 Miejscem spełnienia świadczenia jest wyłącznie teren lotniska Berlin-Tegel. W handlowym obrocie prawnym ustala się Berlin jako właściwość sądu. Podana powyżej właściwość sądu nie obo-wiązuje dla postępowań upominawczych. Spółka BFG jest także uprawniona do wszczęcia postępowania sądowego w ramach ogólnej właściwości sądu klienta.

8.3 Jeżeli postanowienia umowy oraz niniejszych Ogólnych Wa-runków Handlowych byłyby nieskuteczne lub nieważne, nie na-rusza to skuteczności pozostałych części. Nieważność całkowita występuje jednak wówczas, jeśli utrzymywanie obowiązywania umowy, również po uzupełnieniu poprzez prawo dyspozytywne, stanowi dla jednej ze stron niewspółmierną niedogodność lub jeśli nie można racjonalnie uzupełnić luki ani poprzez prawo dyspozytywne ani poprzez uzupełniającą interpretację umowy.

Osoba do kontaktu

Commercial Marketing

  • Adres
    Flughafen Berlin Brandenburg
    Commercial Marketing
    Willy-Brandt-Platz 2
    12529 Schönefeld