X

Warunki korzystania z salonu Common Use Lounge

1. Informacje ogólne

1.1. Niniejsze warunki korzystania dotyczą salonu Common Use Lounge na lotnisku Berlin-Tegel. Administratorem salonu Common Use Lounge jest Berliner-Flughafen Gesellschaft mbH (BFG).

1.2. Jeżeli w warunkach korzystania nie podano inaczej, obowiązuje regulamin lotniska Berlin-Tegel każdorazowo w aktualnej wersji.

1.3. Salon Common Use Lounge jest otwarty od godz. 05:30 (czasu lokalnego) do 30 minut przed ostatnim odlotem w terminalu C.

1.4. Korzystanie z salonu Common Use Lounge obejmuje następujące usługi: Miejsca siedzące – na czas pobytu pasażerowie mogą korzystać z miejsc siedzących w zależności od dostępności i liczby osób. Posiłki i napoje – podczas pobytu udostępniamy pasażerom urozmaiconą ofertę posiłków i napojów do spożycia na miejscu. Dokładamy wszelkich starań, aby przygotować jak najlepszą ofertę posiłków i napojów. W zależności od popytu mogą jednak wystąpić ograniczenia oferty posiłków i napojów. Nie wolno spożywać własnych posiłków i napojów. Artykuły prasowe – w zależności od dostępności i liczby osób udostępniamy wybór aktualnych gazet i czasopism. Gazety i czasopisma są dostępne dla pasażerów podczas ich pobytu w naszym salonie Common Use Lounge. WLAN – w całym obszarze salonu Common Use Lounge istnieje możliwość bezpłatnego dostępu do lotniskowej sieci WLAN, w zależności od dostępności i wykorzystania sieci.

1.5. Okres korzystania z salonu Common Use Lounge jest ograniczony do trzech godzin. W razie potrzeby dłuższego pobytu proszę skontaktować się z punktem informacyjnym.

1.6. Salon Common Use Lounge znajduje się za kontrolą bezpieczeństwa lotniczego w strefie Schengen. Pasażerów podróżujących do państw poza strefą Schengen informuje się o konieczności zaplanowania odpowiedniej ilości czasu na kontrolę graniczną.

1.7. Informacje o terminach lotów podaje się bez gwarancji. Pasażerowie są zobowiązani do zasięgnięcia informacji w swoich liniach lotniczych na temat czasu przyjmowania pasażerów na pokład oraz czasu odlotu. W ramach korzystania z usługi salonu Common Use Lounge spółka BFG nie ponosi odpowiedzialności za terminowe dotarcie do bramek wyjściowych do samolotu przez pasażera (boarding). Proszę przestrzegać informacji/wskazówek swoich linii lotniczych.

2. Uprawnienie dostępu

2.1. Dostęp do salonu Common Use Lounge mają tylko pasażerowie, których termin odlotu przypada na ten sam dzień.

2.2. Dostęp do salonu Common Use Lounge mają pasażerowie posiadający odpowiednie uprawnienie na swojej karcie pokładowej. Ponadto każdy pasażer może zakupić uprawnienie dostępu zgodnie z regulacjami podanymi w punkcie 3, o ile posiada on ważny bilet lotniczy z lotniska Berlin-Tegel na dzień odlotu.

2.3. Spółka BFG zastrzega sobie prawo do odmowy dostępu do salonu Common Use Lounge, w szczególności, jeżeli salon nie może zostać otwarty z powodu działania siły wyższej, strajku, prac budowlanych lub działań urzędowych lub jeżeli liczba osób uniemożliwia obsługę kolejnych pasażerów.

3. Ochrona danych

3.1. W celu realizacji umowy administrator lotniska gromadzi, przetwarza i wykorzystuje określone dane osobowe.

3.2. W chwili wygaśnięcia celu gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystania danych oraz gdy nie zachodzi żadna inna podstawa prawna dla ich przetwarzania, zapisane przez administratora lotniska dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z przepisami.

4. Odpowiedzialność cywilna

4.1. Odpowiedzialność za utratę bagażu lub innych przedmiotów osobistych jest wykluczona.

4.2. Odpowiedzialność cywilna za zawinienie mniejsze niż działanie umyślne lub rażące niedbalstwo ze strony administratora lotniska lub osoby działającej w jego imieniu w razie naruszenia istotnego obowiązku umowy jest ograniczona do typowych, możliwych do przewidzenia szkód umownych, a w pozostałych przypadkach jest wykluczona. Nie narusza to odpowiedzialności cywilnej za winę w razie szkód wynikających z narażenia życia, uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu.

4.3. Administrator lotniska nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej lub innych przyczyn, za które nie odpowiada, np. ingerencje urzędowe lub nieprawidłowa informacja na temat danych zlecenia (godziny odlotu lub przylotu, loty łączone, kierunki itp.).

5. Pozostałe informacje

Administrator lotniska zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków korzystania, opłat, wyposażenia i usług, a także godzin otwarcia, w każdej chwili bez wcześniejszej zapowiedzi na piśmie. Miejscem spełnienia świadczenia oraz właściwością sądu dla zobowiązań i sporów prawnych wynikających z niniejszych warunków korzystania jest Berlin. Obowiązuje prawo niemieckie.

Osoba do kontaktu

Commercial Marketing

  • Adres
    Flughafen Berlin Brandenburg
    Commercial Marketing
    Willy-Brandt-Platz 2
    12529 Schönefeld