X

In-App-Sales - Informacja oraz ogólne warunki handlowe

Prosimy przestrzegać poniższych zasad korzystania z tarasów i wskazówek bezpieczeństwa:

1. Informacja dla dostawców

Flughafen Berlin Brandenburg GmbH

T +49 30 6091-1150
E commercial@berlin-airport.de

Adres pocztowy: Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, 12521 Berlin

Przewodniczący Rady Nadzorczej: Rainer Bretschneider

Prezes Zarządu: prof. dr inż. Engelbert Lütke Daldrup
Prezes Zarządu ds. Finansów: Heike Fölster
Dyrektor działu kadr: Dr Manfred Bobke-von Camen

Siedziba spółki: Berlin
Sąd rejestrowy: sąd rejonowy w Cottbus, HRB 9380 CB
Numer VAT UE: DE 223892319

Platforma do rozwiązywania sporów online:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Nie bierzemy udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed konsumenckim biurem mediacyjnym. Ustawa o alternatywnym rozwiązywaniu sporów w sprawach konsumenckich wymaga jednakże od nas wskazania odpowiedzialnego konsumenckiego biura mediacyjnego:
Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e. V.
Straßburger Str. 8
77694 Kehl

2. Zakres usługi

2.1 Spółka Flughafen Berlin Brandenburg GmbH – zwana dalej FBB – oferuje usługę tarasu widokowego w oparciu o obowiązujące opłaty na lotnisku Berlin Schönefeld. Rozwiązanie to umożliwia wiążącą rezerwację i opłacenie usługi tarasu widokowego za pomocą udostępnionej aplikacji.

2.2 Korzystanie z usługi tarasu widokowego jest możliwe wyłącznie w dniu rezerwacji. Obowiązują warunki korzystania z tarasu widokowego, udostępnione w ramach tej oferty rezerwacji.

2.3 Rezerwacja usługi tarasu widokowego nie zwalnia pasażerów z obowiązujących działań i warunków urzędowych podczas procesu odprawy (kontrola bezpieczeństwa lotniczego, kontrola paszportowa lub celna) oraz z uzgodnień dokonanych z określoną linią lotniczą lub organizatorem wycieczek.

3. Powstanie zlecenia/zmiany

3.1 Z udostępnieniem możliwości rezerwacji usług poprzez aplikację na lotnisku Schönefeld nie jest związana żadna wiążąca prawnie oferta FBB. Jest to jedynie niewiążąca propozycja dla klientów, umożliwiająca zlecenie odpowiedniej usługi FBB.

3.2 Przekazując niezbędne informacje w formularzach dostępnych w aplikacji, podając dane dotyczące płatności i potwierdzając zamówienie poprzez naciśnięcie przycisku „Kup teraz” na końcu procesu składania zamówienia, klient składa wiążącą i nieodwołalną ofertę zawarcia umowy. Do momentu naciśnięcia przycisku „Kup teraz” użytkownik może w każdej chwili przerwać/zakończyć proces składania zamówienia poprzez przycisk „Wstecz” lub zamknięcie aplikacji.

3.3 Przyjęcie odpowiedniej oferty następuje poprzez potwierdzenie zamówienia przez spółkę FBB, które następuje niezwłocznie po złożeniu oferty i pomyślnej weryfikacji informacji o zapłacie. Potwierdzenie zamówienia zostanie wyświetlone na urządzeniu użytkownika oraz przesłane pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez użytkownika.

4. Opłata

4.1 Za każdą rezerwację klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za usługę w wysokości podanej na stronie rezerwacji. Opłata jest należna niezwłocznie przy użyciu karty kredytowej lub systemu PayPal.

4.2 Zwrot opłaty za usługę, również w przypadku nieskorzystania z usługi, jest wykluczony.

4.3 FBB zleca obsługę opłat za usługę firmie Braintree zajmującej się obsługą płatności.

Braintree
222 W Merchandise Mart Plaza
Suite 800
Chicago, IL 60654

Wszystkie dane dotyczące zapłaty podane w ramach procesu składania zamówienia są gromadzone i przetwarzane wyłącznie przez firmę zajmującą się obsługą płatności i na jej własną odpowiedzialność.

5. Prawo do odstąpienia od umowy

Niniejsze warunki umowne nie są objęte prawem do odstąpienia według § 312g ustęp 2 cyfra 9 kodeksu cywilnego. Klient nie może odwołać swojego zamówienia/rezerwacji.

6. Ochrona danych

6.1 Spółka FBB jest uprawniona do przetwarzania i wykorzystania danych osobowych podanych w ramach procesu rezerwacji, przy uwzględnieniu postanowień w zakresie ochrony danych, w celu realizacji usługi tarasu widokowego. Bez wyraźnej zgody użytkownika nie następuje przekazanie danych osobowych podmiotom trzecim, o ile nie jest to niezbędne w celu wykonania usługi lub realizacji umowy lub na podstawie ustawowych obowiązków udzielenia informacji np. wobec urzędów.

6.2 W chwili wygaśnięcia celu gromadzenia, przetwarzania lub zapisywania danych oraz gdy nie zachodzi żadna inna podstawa prawna dla ich zapisywania, zapisane dane zostaną usunięte zgodnie z przepisami.

6.3 Użytkownik może w każdej chwili bez podawania powodu uzyskać bezpłatną informację na temat danych dotyczących jego osoby zapisanych w FBB. Może on także zażądać od FBB blokady, korekty lub usunięcia tych danych, o ile jest to dozwolone prawnie. Odpowiednie roszczenie należy zgłosić na podane w punkcie 1 dane kontaktowe.

6.4 Jeżeli użytkownik udzielił zgody na przetwarzanie danych osobowych, może on ją odwołać wobec FBB ze skutkiem na przyszłość, zgłaszając ten fakt na podane w punkcie 1 dane kontaktowe.

7. Odpowiedzialność cywilna

7.1 Spółka FBB ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w wyniku umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa zgodnie z postanowieniami ustawowymi. Odpowiedzialność cywilna FBB za lekkie niedbalstwo ze strony FBB lub osoby działającej w jej imieniu w razie naruszenia istotnego obowiązku umowy jest ograniczona do typowych, możliwych do przewidzenia szkód umownych, a w pozostałym zakresie jest wykluczona. Nie narusza to odpowiedzialności cywilnej za winę w razie szkód wynikających z narażenia życia, uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu.

7.2 Spółka FBB nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej lub innych przyczyn, za które nie odpowiada, np. ingerencje urzędowe lub nieprawidłowa informacja na temat terminów lotów lub danych pasażera.

7.3 Nie narusza to ograniczeń odpowiedzialności cywilnej w obszarze obowiązywania konwencji warszawskiej lub konwencji montrealskiej lub niemieckiej ustawy o ruchu lotniczym.

8. Miejsce spełnienia świadczenia i właściwość miejscowa sądu

8.1 Świadczenie FBB podlega wyłącznie prawu niemieckiemu. Nasze Ogólne Warunki Handlowe są miarodajne w niemieckiej wersji językowej.

8.2 Miejscem spełnienia świadczenia jest wyłącznie teren lotniska Berlin-Schönefeld. W handlowym obrocie prawnym ustala się Berlin jako właściwość sądu. Podana powyżej właściwość sądu nie obowiązuje dla postępowań upominawczych. Spółka FBB jest także uprawniona do wszczęcia postępowania sądowego w ramach ogólnej właściwości sądu klienta.

8.3 Jeżeli postanowienia umowy oraz niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych byłyby nieskuteczne lub nieważne, nie narusza to skuteczności pozostałych części. Nieważność całkowita występuje jednak wówczas, jeśli utrzymywanie obowiązywania umowy, również po uzupełnieniu poprzez prawo dyspozytywne, stanowi dla jednej ze stron niewspółmierną niedogodność lub jeśli nie można racjonalnie uzupełnić luki ani poprzez prawo dyspozytywne ani poprzez uzupełniającą interpretację umowy.

Osoba do kontaktu

Flughafen Berlin Brandenburg GmbH

  • Adres
    Flughafen Berlin Brandenburg
    12521 Berlin
Informacja lotniskowa

+49 30 609160910

@berlinairport

Pracownice i pracownicy naszej informacji lotniskowej są do Państwa dyspozycji przez pełną dobę, 7 dni w tygodniu.