X

Powietrze

Vapour trail

Brandenburg GmbH, jest ograniczanie do minimum emisji szkodliwych substancji.  Eksploatując lotnisko nie da się ich jednak całkowicie uniknąć. Odpowiedzialne za to są w pierwszym rzędzie turbiny napędowe samolotów, które w trakcie spalania paliwa emitują tlenek węgla, tlenki azotu dwutlenek siarki, węglowodór, sadzę oraz dwutlenek węgla. Pomocnicze napędy na pokładach samolotów (auxiliary power units), które wytwarzają energię elektryczną i sprężone powietrze, są kolejnym źródłem takich emisji. Szkodliwe spaliny wydalają także naziemne agregaty prądotwórcze, które zasilają w energię elektryczną samoloty stojące na oddalonych od terminalu pozycjach parkowania, podobnie jak i silniki wysokoprężne autokarów, ciągników i innych pojazdów, które poruszają się po lotnisku.

W 2018 r. w sumie ponad 34,7 milionów pasażerów skorzystało z berlińskich lotnisk Schönefeld i Tegel. Jest oczywiste, że transfer takiej ilości osób na lotniska i z lotnisk, jak również codzienne dojazdy do pracy kilkunastu tysięcy zatrudnionych w portach lotniczych pracowników, także zaliczyć należy do istotnych źródeł emisji substancji szkodliwych. Ważne jest jednak i to, że dzięki optymalnej dostępności BER środkami komunikacji publicznej oraz komunikacji kolejowej co drugi podróżny docierać będzie na nowe lotnisko – i z niego odjeżdżać – korzystając z publicznych środków komunikacji.

Program badań środowiska naturalnego

Uznając potrzebę prowadzenia długofalowych badań jakości powietrza oraz skutków ruchu lotniczego dla środowiska, spółka Flughafen Berlin Brandenburg GmbH z własnej inicjatywy uruchomiła w 2011 r. program badań środowiska naturalnego. Częścią tego programu jest tzw. monitoring pszczeli, w którego ramach bada się miód, pyłki kwiatowe i woszczynę plastrów pszczelich z pasiek rozlokowanych w otoczeniu lotniska na obecność substancji szkodliwych. Dalszym elementem programu jest  biomonitoring oparty na obserwacji wystandaryzowanych sadzonek jarmużu. Spółka FBB GmbH bada w ten sposób od 2011 r. rozprzestrzenianie się substancji szkodliwych, generowanych przez ruch lotniczy oraz ich oddziaływanie na otoczenie lotniska Schönefeld, a w przyszłości Portu Lotniczego Berlin Brandenburg.  Za pomocą zainstalowanej tam stacji pomiaru jakości powietrza operator stołecznych lotnisk uzyskuje analizy jakości powietrza i obecności typowych substancji szkodliwych na terenie samego lotniska. Wyniki analizy próbek i aktualne wartości pomiarowe są do wglądu na stronie internetowej brandenburskiego Krajowego Urzędu Środowiska.

Działania na rzecz redukcji emisji

Operator berlińskich lotnisk i firmy świadczące usługi na jego rzecz pracują nieprzerwanie nad ograniczeniem emisji substancji szkodliwych. I tak na przykład starsze maszyny i pojazdy zastępowane są nowocześniejszymi, emitującymi mniej takich substancji do atmosfery. Wykorzystanie nowych systemów oprogramowania komputerowego umożliwi na uruchomionym już BER optymalizację wielu procesów, związanych z odprawą samolotów i pasażerów, jak również eliminowanie tzw. pustych przebiegów. Z chwilą uruchomienia Portu Lotniczego Berlin Brandenburg na 28 spośród łącznie 86 pozycji parkowania samolotów do dyspozycji będą stacjonarne naziemne agregaty prądotwórcze 400 Hz. Na pozycjach tych wyeliminuje to agregaty napędzane silnikami Diesla. Również eksploatacja zbudowanych w obrębie lotniska dwóch elektrociepłowni blokowych o wysokiej sprawności energetycznej oraz wykorzystywanie geotermii do klimatyzowania terminalu przyczyniają się do zmniejszenia obciążenia powietrza szkodliwymi substancjami.

Spółka Flughafen Berlin Brandenburg GmbH korzysta ze stacji pomiarów jakości powietrza, usytuowanej przy wschodnim krańcu północnego pasa startowego. W tym właśnie punkcie, wybranym w uzgodnieniu z Krajowym Urzędem Ochrony Środowiska kraju związkowego Brandenburgia, mierzone są emisje, które w sytuacji wiatru wiejącego od strony zachodniej powstają wskutek startów samolotów, ruchu pojazdów oraz podczas odpraw samolotów, dokonywanych na płycie lotniska. Prowadzone od sierpnia 2011 r. pomiary umożliwią udokumentowanie ewentualnych zmian jakości powietrza po uruchomieniu BER.

Przy pomocy tej stacji pomiarowej dokonuje się ciągłej rejestracji takich substancji szkodliwych, występujących w związku z transportem, jak tlenek węgla (CO), tlenek azotu (NO), dwutlenek azotu (NO2) oraz pyły (PM10 i PM2,5).  Dodatkowo pobiera się próbki z filtrów i rurek kontrolnych, które następnie są analizowane w Krajowym Laboratorium Berlin-Brandenburgia. Na podstawie tych próbek bada się występowanie takich substancji szkodliwych, jak benzen, benzopiren, dalsze węglowodory oraz sadze. Rejestrowane w sposób ciągły wartości pomiarowe są codziennie do wglądu na stronie internetowej brandenburskiego Krajowego Urzędu Środowiska, Zdrowia i Ochrony Konsumentów.