X

Stacja pomiarów jakości powietrza

Stacja pomiarów jakości powietrza

W określonych przedziałach czasowych dotrzymane być muszą wartości graniczne substancji szkodliwych, wyznaczone w odnośnej dyrektywie UE. Wartości te bazują na wartościach wzorcowych, określonych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w oparciu o najnowszą wiedzę naukową w zakresie oddziaływania zawartych w powietrzu szkodliwych substancji na ludzki organizm oraz na środowisko naturalne. Wartości graniczne oraz obligatoryjne czasokresy ich dotrzymywania implementowane zostały do niemieckiego ustawodawstwa.

Spółka Flughafen Berlin Brandenburg prowadzi od sierpnia 2011 r. stację pomiarową jakości powietrza, zlokalizowaną przy wschodnim krańcu północnego pasa startowego. W tym właśnie punkcie, wybranym w uzgodnieniu z Urzędem Środowiska, Zdrowia i Ochrony Konsumentów (LUGV) kraju związkowego Brandenburgia, mierzone są emisje związane z operacjami startowymi samolotów, ruchem pojazdów i odprawami samolotów dokonywanymi na przedpolu terminalu.

Stacja pomiarowa dokonuje ciągłej rejestracji takich substancji szkodliwych, występujących w związku z transportem, jak tlenek węgla (CO), tlenek azotu (NO), dwutlenek azotu (NO2) oraz pyły (PM10 i PM2,5). Dodatkowo pobiera się próbki z filtrów i rurek kontrolnych, które następnie są analizowane w Krajowym Laboratorium Berlin-Brandenburgia. Na podstawie tych próbek bada się występowanie takich substancji szkodliwych, jak benzen, benzopiren, dalsze węglowodory oraz sadze. Rejestrowane w sposób ciągły wartości pomiarowe są codziennie do wglądu na stronie internetowej brandenburskiego Krajowego Urzędu Środowiska, Zdrowia i Ochrony Konsumentów.

Osoba do kontaktu
Kai Johannsen

Dr. Kai Johannsen Port Lotniczy Berlin Brandenburg

  • Adres
    Flughafen Berlin Brandenburg GmbH
    Bereich Schallschutz & Umwelt
    D-12521 Berlin