X

Strategia w zakresie ochrony środowiska

Flowers

Stawiamy sobie za cel eksploatowanie portów lotniczych Schönefeld i Tegel oraz nowego Portu Lotniczego Berlin Brandenburg w sposób jak najefektywniejszy z punktu widzenia energii, zasobów i ochrony środowiska. Pragniemy przekonać do tego również naszych partnerów biznesowych, firmy świadczące dla nas usługi oraz pasażerów. Ważne kamienie milowe na drodze do statusu zielonego portu lotniczego wyznaczył Zarząd spółki w przyjętej strategii ekologicznej. Realizacja wyznaczonych działań już trwa.

Hałas wywoływany przez samoloty

Skoncentrowanie całego ruchu lotniczego na jednym lotnisku w Schönefeld doprowadzi w sumie do wyraźnego odciążenia ludności Berlina i Brandenburgii od hałasu lotniczego. Zarazem jednak na hałas w większym stopniu narażeni będą mieszkańcy miejscowości położonych w otoczeniu BER. Obciążenia te są przedmiotem naszej stałej troski. Celem realizowanej strategii proekologicznej jest m.in. udostępnienie wszystkim zainteresowanym obszernych informacji o nowo wytyczonych trasach przelotów, o wysokościach, na których przelatywane będą poszczególne miejscowości, jak również prognoz dotyczących kierunków przelotów. Zmiany, do których dojdzie w wyniku uruchomienia BER, będą na bieżąco dokumentowane za pomocą nowych stałych i ruchomych stacji pomiarów hałasu. Nasi sąsiedzi będą mogli w nieskomplikowany sposób informować nas o szczególnie dotkliwych wydarzeniach w tej mierze, a my w razie potrzeby kontaktować będziemy się z liniami lotniczymi. W rok po uruchomieniu BER przeanalizowana i ewentualnie skorygowana zostanie obowiązująca siatka opłat za starty i lądowania. W dialogu z przewoźnikami lotniczymi przygotowujemy ponadto cały pakiet dalszych działań, które długofalowo przyczynić się mają do zredukowania hałasu. Ponadto w 2012 r., wychodząc naprzeciw potrzebom ludności, znowelizowany został realizowany już program ochrony otoczenia lotniska przed hałasem.

Klimat i energia

Zasadniczym elementem strategii „Green Airport“ jest realizowany na BER program ochrony klimatu. Jednym z jego założeń jest systematyczne zmniejszanie zużycia energii przez nowe lotnisko. Równocześnie przyjęta strategia nakłada obowiązek ograniczania emisji gazów wywierających wpływ na klimat, czyniąc to poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Po zakończeniu pierwszego roku eksploatacji wyznaczony zostanie dla BER ambitny, ale zarazem realistyczny poziom docelowy zmniejszania emisji CO2 i określone zostaną niezbędne do jego osiągnięcia działania.

Wysiłki podejmowane w tym kierunku przez nasze przedsiębiorstwo są widoczne już przed uruchomieniem BER. Na przykład wybudowane w niewielkiej odległości od terminalu elektrociepłownie blokowe dostarczają już obecnie na lotnisko energię elektryczną i grzewczą oraz chłodziwo, osiągając przy tym doskonałe parametry sprawności energetycznej. Produkowana jest w nich połowa prądu, zużywanego na obiektach lotniskowych w Schönefeld. Drugą połowę zapotrzebowania na energię elektryczną zaspokajamy wyłącznie ze źródeł odnawialnych.

Powietrze

Również w zakresie jakości powietrza atmosferycznego operator berlińskich lotnisk stawia na pełną przejrzystość swych działań. W ramach dobrowolnego monitoringu środowiska naturalnego badamy i dokumentujemy w otoczeniu lotniska wpływ substancji pogarszających jakość powietrza, czyniąc to m.in. w oparciu o analizy miodu produkowanego w pobliskich pasiekach. Codziennie publikowane są w Internecie wyniki pomiarów jakości powietrza na lotnisku, uzyskiwane z zainstalowanej tu stacji pomiarowej. Wszelkie działania, dane i wyniki, dotyczące ochrony środowiska i klimatu, publikowane są przez spółkę Flughafen Berlin Brandenburg GmbH w corocznym obszernym raporcie ekologicznym.

System zarządzania ochroną środowiska

Praktykowany na BER system zarządzania ochroną środowiska i zużyciem energii służy sterowaniu wszystkich operacji eksploatacyjnych lotniska, mających wpływ na klimat i środowisko naturalne. Jest on zatem jednym z ważnych instrumentów realizacji strategii "Green Airport" na BER. Po upływie pierwszego roku eksploatacji BER podejmiemy starania o certyfikację naszego systemu zarządzania ochroną środowiska zgodnie z ISO 14001. W tym samym trybie poddamy sprawdzianowi nasz system zarządzania zużyciem energii zgodnie z kryteriami ISO 50001.

Działać w sieci

We wszystkich tych dziedzinach chcemy stawać się nieustannie coraz lepsi. Najlepiej udaje się to we współpracy z silnymi i kompetentnymi partnerami. Z tej przyczyny spółka Flughafen Berlin Brandenburg została członkiem stowarzyszenia Niemiecki Federalny Krąg Roboczy Proekologiczne Zarządzanie, stow. zarej. (B.A.U.M.), skupiającego ponad 500 renomowanych podmiotów i będącego największą tego rodzaju inicjatywą proekologiczną gospodarki w Europie. Równolegle nasze przedsiębiorstwo, jako członek Niemieckiego Towarzystwa na rzecz Zrównoważonego Budownictwa (DGNB), wspiera budowę i certyfikację obiektów, które nie obciążają środowiska naturalnego, są efektywne gospodarczo oraz przyjazne dla swych użytkowników.