X

Wytyczne w zakresie ochrony środowiska i zużycia energii

Umwelt- und Energieleitlinien

Pragniemy realizować dynamiczny wzrost przewozów lotniczych w stolicy Niemiec i otaczającym ją regionie, traktując w odpowiedzialny sposób potrzebę zapewnienia ochrony mieszkańców okolicznych miejscowości oraz osób zatrudnionych na lotnisku, jak również ochrony klimatu i środowiska naturalnego.

Spółka Flughafen Berlin Brandenburg GmbH (FBB) stosuje system zarządzania ochroną środowiska i gospodarowania energią, który ma na celu trwałe redukowanie negatywnych skutków eksploatacji lotniska dla środowiska naturalnego i klimatu, jak również nieustanną poprawę efektywności wykorzystania energii. Nowoczesne urządzenia, technologie i procedury oraz klarownie rozdzielona odpowiedzialność zapewniają dotrzymanie w naszym przedsiębiorstwie wysokich standardów ekologicznych.

Wytyczne w zakresie ochrony środowiska i zużycia energii

Ochrona środowiska i klimatu jako zdeklarowany cel przedsiębiorstwa

Ochronę środowiska i klimatu rozumiemy jako zadania przekrojowe, do których realizacji wnosi wkład każdy pracownik na swym stanowisku pracy i odpowiednio do zakresu swej odpowiedzialności. Zarząd i kadra kierownicza angażują się na rzecz ochrony środowiska i klimatu, traktując je jako strategiczne zadanie, spoczywające na każdym przełożonym. Skutki decyzji zarządczych, które potencjalnie mogą negatywnie wpłynąć na środowisko i klimat, uwzględniane i eliminowane są już na etapie definiowania podstaw decyzji i wstępnego planowania. Regulacje prawne i nakładane przez państwo zasady, odnoszące się do środowiska naturalnego, są konsekwentnie przestrzegane, a tam, gdzie jest to rozsądne i możliwe, winny być w pozytywnym sensie również przekraczane.

Systematyczne doskonalenie naszych działań na rzecz środowiska i efektywności energetycznej

Poprzez stosowanie najnowocześniejszej techniki, zoptymalizowaną gospodarkę oraz świadome proekologiczne zachowania jako użytkowników, uzyskujemy systematyczne postępy w zmniejszaniu zużycia energii i innych zasobów. Stawiamy przed sobą konkretne cele w zakresie redukcji zużycia energii i innych zasobów oraz występujących negatywnych skutków dla środowiska. W sposób nieprzerwany nadzorujemy, oceniamy i dokumentujemy wynikające z działalności gospodarczej przedsiębiorstwa negatywne skutki dla środowiska, jak również stopień wykorzystania zasobów i energii. Z odpowiednim wyprzedzeniem podejmujemy dalsze kroki, jeżeli okazuje się, że zagrożone jest osiągnięcie wyznaczonych celów środowiskowych i energetycznych.

Utrwalanie świadomości ekologicznej oraz włączanie partnerów komercyjnych

Szkolimy i podnosimy kwalifikacje wszystkich pracowników, aby każdy mógł na swym stanowisku pracy wnieść wkład na rzecz ochrony klimatu i środowiska. Linie lotnicze, przedsiębiorstwa usługowe oraz inni partnerzy komercyjni lotnisk są integrowani w naszym systemie zarządzania ochroną środowiska i gospodarowania energią.

Informacja i dialog

Dążymy do prowadzenia otwartego i rzeczowego dialogu z różnymi grupami interesów, mającymi do czynienia z portem lotniczym. Regularnie informujemy opinię publiczną o występujących skutkach dla środowiska, jak również o wysiłkach podejmowanych przez nas na rzecz ochrony środowiska i klimatu.