X

Ochrona gruntów i wód powierzchniowych

Woda jest bardzo cennym dobrem, będącym tylko w ograniczonych ilościach do dyspozycji człowieka. Zdeklarowanym celem spółki Flughafen Berlin Brandenburg GmbH jest oszczędne obchodzenie się z wodą jako zasobem przyrodniczym oraz zapobieganie wszelkim szkodliwym wpływom na grunty, wody gruntowe oraz wody powierzchniowe w otoczeniu lotnisk.

Operator nowego portu lotniczego musi oczywiście korzystać na BER z instalacji technicznych, w których magazynowane lub wykorzystywane są różne materiały, mogące stanowić zagrożenie dla wód. Do takich instalacji i obiektów zaliczają się np. stacje benzynowe, magazyny materiałów eksploatacyjnych oraz wyciągi zużytego powietrza. Na nowym lotnisku samoloty będą w przyszłości zaopatrywane w paliwo głównie za pośrednictwem ułożonych pod ziemią rurociągów. W celu ochrony gleby oraz wód gruntowych wszystkie to obiekty i urządzenia są regularnie kontrolowane przez niezawisłych rzeczoznawców.

Utylizacja zanieczyszczonej wody

Sewage treatment plant Wassmannsdorf

Operator portów lotniczych eksploatuje na BER rozbudowaną sieć rurociągów do transportu zanieczyszczonej wody, wyposażoną w stacje pomp i instalacje wstępnego oczyszczania. Do sieci podziemnych kanałów, którymi poprowadzono odrębne rurociągi do transportu zanieczyszczonej wody oraz deszczówki, podłączone są obok terminalu również wszystkie inne budynki znajdujące się na terenie portu lotniczego. Zanieczyszczona woda kierowana jest do oczyszczalni ścieków w Waßmannsdorf, należącej do Berlińskich Zakładów Gospodarki Wodnej.

Natomiast zużyta woda z sanitariatów, znajdujących się w terminalu i obiektach biurowych, swym składem praktycznie nie różni się od ścieków pochodzących z gospodarstw domowych i dlatego - podobnie jak ścieki z toalet samolotowych - trafia bezpośrednio do kanalizacji. Zużyta woda, pochodząca z gastronomii i cateringu, poddawana jest wstępnemu oczyszczeniu przy użyciu odtłuszczaczy. Także ścieki z hangarów lotniczych, warsztatów i myjni pojazdów poddawane są w miarę konieczności intensywnym procedurom wstępnego czyszczenia zanim wraz z innymi ściekami trafią do oczyszczalni ścieków w Waßmannsdorf.

Zagospodarowanie wody z opadów atmosferycznych

W celu gromadzenia i uzdatniania wody z opadów atmosferycznych nowe lotnisko wyposażono w odrębną rozgałęzioną sieć kanalizacyjną, stacje pomp, zbiorniki retencyjne oraz instalacje uzdatniania deszczówki. Wody pochodzące z opadów atmosferycznych, ze względu na swój zróżnicowany skład i jakość, są na lotnisku w różny sposób gromadzone, uzdatniane i odprowadzane.

Woda z opadów atmosferycznych, pozyskiwana z dachów i powierzchni, na których nie odbywa się ruch samolotów i pojazdów, nie jest obciążona substancjami szkodliwymi i jako taka może wsiąkać w grunt możliwie jak najbliżej miejsca jej pozyskania. Natomiast woda z opadów atmosferycznych, gromadzona z powierzchni pasów startowych, dróg kołowania i ścieżek dla pojazdów, wytyczonych na płycie lotniska, która przy niskich temperaturach obciążona być może środkami odladzającymi, w miesiącach zimowych kierowana jest najpierw do filtrów ziemnych w celu wstępnego oczyszczenia. W miesiącach letnich deszczówka jest z reguły bez potrzeby wstępnego oczyszczania odprowadzana do pobliskiego rowu odwadniającego łub na powierzchnie nieutwardzone, gdzie wsiąka w grunt.

Woda z opadów atmosferycznych, pochodząca z tych części płyty lotniska, na których samoloty są tankowane oraz poddawane odladzaniu, może przez cały rok zawierać benzynę lotniczą, zaś w zimą również pozostałości środków używanych do odladzania samolotów i powierzchni. Ta woda najpierw przechodzi przez oddzielacze cieczy o niższym ciężarze gatunkowym. Następnie kierowana jest przez filtr ziemny, który służy zarówno do międzyskładowania, jak i do oczyszczania silnie obciążonej wody z opadów. Proces czyszczenia jest nadzorowany automatycznie.

Jeżeli wyznaczone wartości graniczne nie są przekroczone, wówczas woda ta odprowadzania jest do pobliskiego rowu odwadniającego. Jeśli natomiast wartości zrzutowe filtra ziemnego są przekroczone, to zanieczyszczona woda pompowana jest do oczyszczalni ścieków w Waßmannsdorf w celu dalszego uzdatnienia.