X

Odladzanie powierzchni eksploatacyjnych i samolotów

Dzięki sprawnej pracy służb zimowego utrzymania lotnisk spółka Flughafen Berlin Brandenburg GmbH i jej usługodawcy zapewniają bezpieczne starty i lądowania samolotów.

Odladzanie samolotów

Aircraft de-icing

W miesiącach zimowych samoloty muszą być przed startem uwalniane od śniegu, lodu i szronu, gdyż inaczej zarówno siła nośna płatów, jak i właściwości aerodynamiczne całego samolotu uległyby silnemu zdeformowaniu. O tym, czy konieczne jest odlodzenie samolotu, decyduje wyłącznie pilot.

Procedury odladzania wykonywane są na całym świecie według jednolitych standardów. Najpierw ze śniegu i lodu uwalnia się korpus i skrzydla samolotu. Następny krok to spryskanie specjalnymi środkami odladzającymi, które przez określony czas chronią maszynę przed ponownym oblodzeniem.

W charakterze środków odladzających używa się glikoli propylenowych, powodujących małe zagrożenie dla wody. Nadmiar środka odladzającego skapuje na płytę lotniska, gdzie miesza się z odpływającą wodą z opadów atmosferycznych. Ta mieszanina wody ze środkami odladzającymi podlega rozkładowi biologicznemu i czyszczona jest przez przepuszczenie przez filtr ziemny. Tylko pod warunkiem dotrzymania określonych przez właściwy urząd wartości granicznych dla wody zrzutowej, może być ona następnie odprowadzona do pobliskiego rowu odwadniającego. We wszystkich innych przypadkach woda ta odprowadzana jest do oczyszczalni ścieków.

Odladzanie powierzchni eksploatacyjnych

Snow fighting

Stan nawierzchni pasów startowych kontrolowany jest permanentnie przy użyciu systemu wczesnego ostrzegania przed oblodzeniem oraz specjalnych pojazdów pomiarowych.

W przypadku opadów śniegu zdecydowanie preferuje się mechaniczne odśnieżanie przed stosowaniem środków chemicznych. Jeżeli jednak konieczne staje się użycie środków do odladzania, to wykorzystywane są one w sposób maksymalnie oszczędny i dopiero po przeprowadzeniu zabiegów mechanicznych. Jeśli spodziewany jest spadek temperatury poniżej punktu zamarzania wody, dopuszcza się na powierzchniach oczyszczonych już mechanicznie również zapobiegawcze użycie środków odladzających.

Środki używane do tego celu wybierane są pod kątem przydatności techniczno-eksploatacyjnej oraz nieszkodliwości dla środowiska naturalnego. Stosowane obecnie formiaty, jak mrówczan sodowy i mrówczan potasowy, zakwalifikowane są do substancji powodujących niskie zagrożenia dla wód i łatwo podlegających rozkładowi biologicznemu. Powodujące topnienie sole techniczne nie są używane na powierzchniach eksploatacyjnych lotniska. Każdy przypadek użycia środków odladzających jest w obszerny sposób dokumentowany.