X

Otwarcie lotniska: 27.10.2013 r., potrzeby kapitałowe: 1,2 mld Euro

Berlin, 07.09.2012
Airport City
Nowy członek Zarządu operatora berlińskich lotnisk Horst Amann, odpowiadzialny za pion techniczny, przedstawił na dzisiejszym posiedzeniu Rady Nadzorczej wyniki dokonanej przez siebie analizy obecnego stanu zaawansowania prac w Porcie Lotniczym Berlin Brandenburg. W jej wyniku nowy termin otwarcia lotniska wyznaczono na 27 października 2013 r., który jest dniem wprowadzenia zimowego rozkładu lotów 2013/2014. Pierwszym krokiem, stwierdził Amann, musi być opracowanie brakujących jeszcze projektów wykonawczych. Prace budowlane, które zostaną ponownie podjęte jesienią br., zostaną zakończone latem 2013 r., co umożliwi doko-nanie odbiorów budowlanych przez właściwe urzędy w takim terminie, który pozwoli na zrealizowanie kilkumiesięcznej fazy uruchamiania urządzeń włącznie z niezbędną próbną eksploatacją.

Drugim ważnym punktem porządku obrad dzisiejszego posiedzenia Rady Nadzorczej była koncepcja finansowania realizacji BER. Rada Nadzorcza przyjęła do akceptującej wiadomości, że z przedłożonej przez Zarząd koncepcji finansowania wynika dla BER dodatkowe zapotrzebowanie kapitałowe w kwocie do 1,2 mld Euro. Rada Nadzorcza zaleciła Zgromadzeniu Wspólników podjęcie uchwał w kwestii sposobu pokrycia dodatkowych potrzeb kapitałowych. W najbliższych dniach koncepcja finansowania winna być zgłoszona Komisji Europejskiej celem notyfikacji.

Informacja lotniskowa

+49 30 60911150

@berlinairport

Pracownice i pracownicy naszej informacji lotniskowej są do Państwa dyspozycji przez pełną dobę, 7 dni w tygodniu.